تبلیغات
مطالب روانشناسی و عمومی با پوریا عباسی - - داروی ضد دل درد
به من بگو ،نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم من می فهمم...

- داروی ضد دل درد

چهارشنبه 1 دی 1389 01:42 ب.ظ

نویسنده : پوریا عباسی
نسخه شماره 1- داروی ضد دل درد دارو : میوه یا تمام گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgare )

مقدار مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم ، اطفال بر حسب سن 0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی بادشکن و ضد دل درد دارو : میوه زیره (
Carum carvi)

مقدار مصرف : بزرگسالان 4 تا 12 گرم - اطفال 2 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : گل بابونه اصلی (
Matricaria chamomilla )

مقدار مصرف : 2 تا 8 گرم (بر حسب سن بیمار)

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : تمام گیاه مرزنجوش (
Origanum majorana )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : برگ گیاه بادرنجبویه (
Melissa officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه آویشن شیرازی (
Thymus serpyllum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه پودنه (
Mentha pulegium)

مقدار مصرف : 1 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

توجه : مصرف این دارو در زنان حامله توصیه نمی شود .

نسخه شماره 8- داروی بادشکن دارو : اسطو خودوس (
Lavandula officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9- داروی ضد تشنج و بادشکن دارو : برگ نعناع (
Mentha piperita )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10- داروی بادشکن دارو : تخم گیاه گشنیز (
Coriandrum sativum)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- داروی ضد اسپاسم دارو : سیر (
Allium sativum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم ( پودر خشک شده یا 3-4 دانه پیاز آن )

طرز مصرف : همراه با غذا میل کنید .

نسخه شماره 12- داروی ضد اسپاسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسکیام ) (
Hyoscyamus niger )

مقدار مصرف : 130 تا 320 میلی گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ربخته مدتنیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو به علت شدید الاثر بودن باید توسط پزشک نجویز گردد .

نسخه شماره 13- داروی ضد اسپاسم دارو : شیرابه خشک شدن انقوزه ( Ferula assa-foetida)

مقدار مصرف : 0/3 تا 1 گرم

طرز تهیه : در کمی آب ولرم حل و میل کنید

نسخه شماره 14- داروی ضد تشنج اسپاسم دارو : ریشه یا برگ گیاه شاهبیزک (
Atropa belladonna )

مقدار مصرف : 30 تا 100 گرم

طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر دفعه یک فنجان میل کنید .

توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز گردد .

نسخه شماره 15- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه گلدار آویشن شیرازی (
Thymus serpyllum )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .

نسخه شماره 16- داروی بادشکن دارو : دانه گیاه سیاه دانه (
Nigella sativa )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .

نسخه شماره 17- داروی بادشکن دارو : میوه کبابه (
Piper cubeba )

مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و گرم گرم میل کنید .

نسخه شماره 18- داروی ضد درد معده و بادشکن دارو : میوه بادیان (
Pimpinella anisum )

مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 19- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه شوید (
Anethum graveolnce )

مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 20- داروی ضد درد معده و بادشکن دارو : تمام گیاه مرزه (
Satureia hortensis )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 21- داروی مقوی معده دارو : ریشه و ریزم جنطیانا ( ژانسین ) (
Gentiana Iuteas )

مقدرا مصرف : 2 تا 3 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

توجه : افرادی که به سرعت مبتلا به سردرد یا حالت عصبی می شوند نباید این دارو را مصرف نمایند .

نسخه شماره 22- داروی مقوی معده دارو : میوه ( دانه ) انیسون (
Pimpinella anisum )

مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 24- داروی مقوی معده و برطرف کننده ورم معده دارو : برگ نعناع (
Mentha piperita )

مقدرا مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 23- داروی مقوی معده دارو : میوه ( دانه ) را زیانه (
Foeniculum vulgare )

مقدرا مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -