تبلیغات
مطالب روانشناسی و عمومی با پوریا عباسی - 101روش برای موفقیت(2) وین دایر
به من بگو ،نگو ، نمی گویم اما نگو نفهم که من نمی توانم نفهمم من می فهمم...

101روش برای موفقیت(2) وین دایر

سه شنبه 30 آذر 1389 02:03 ق.ظ

نویسنده : پوریا عباسی

) به این حقیقت چشم بگشایید که شما موجودی ابدی هستید ودر زندگیتان جهت ومقصودی می جویید.پس فارغ از هر نیاز به تعریف وتحسین ویا اطمینان از اینکه نسبت به دیگران خاص تر ویا از آنان جدا هستید در آرامش وآسایش ژرف فرو روید وبدانید که رودخانه زندگی   شما را امن وامان به مقصد می رساند .ما جملگی فرزندان خداییم .هیچ کس نسبت به دیگری برتر نیست .هیچ کس نادیده گرفته نمی شود .همه برابر ویکسانند.

61) اگر زندگیتان را بر پایه عشق بنا نهید چشم انتظار نخواهید بود تا ببنید دیگران چگونه به رفتار مهر آمیزتان واکنش نشان میدهند .خویش برترتان شمارا می خواند تا بدون هیچ چشم داشت یا اندکی توقع خدمت کنید وببخشایید.

62) زندگیتان را ساده کنید ،ساده کنید ،اگر چنین کنید به کشف این واقعیت نایل خواهید آمد بسیاری از چیزها از جمله پول که در گذشته تعقیبش می کردید بدون پیگیری شما به زندگیتان را میگشاید ،این یکی از تضاد های زندگی است :کمتر بیشتر است.

63) مسئولیت کامل همه رویدادهای زندگیتان را به گردن بگیرید .وقتی به خاطر اوضاع وشرایطتان چیزی خارج از وجودتان را ملامت می کنید ،کنترل زندگیتان را به دست آن عامل خارجی می سپارید .وقتی از مقصر دانستن دست می شویید وبه درون مراجعه می کنید ،همواره آنچه را نیازمندش هستید خواهید یافت.

64) به شهود یا گواهی دلتان اعتماد کنید .در دل زمزمه کنید که از این پس واقعیت خودتان را تعریف خواهید کرد ،واین تعریف بر عقل وخرد باطنی تان استوار خواهد بود.

65) از این همه توجه به کارهای تو خالی ونا پایدار زندگیتان دست بشویید .هماهنگی با ساز ونوای درون را بیاموزید وسطح برتر هشیاری را بشناسید.لازم است با این بخش از وجودتان آشنا شوید ونیروی الهی نهفته در باطنتان را باور کنید.

66) این آرمان کاذب را که باید به هر کس ثابت کنید معیارهای لازم را برای پیوستن به افراد موفق کسب کرده اید از سطح هشیاریتان بیرون رانید .موفقیت با عوامل بیرونی ارزیابی نمی شود:از درون سر چشمه می گیرد.

67) به خود خاطرنشان کنید که هر اندیشه منفی درباره دیگری چیزی است که درباره خودتان فکر میکنید ،افکارمثبت را به جای این اندیشه های منفی بنشانید تا به همین نحو عزت نفس وازشمندی وجودتان رشد کند .

68) به این حقیقت چشم بگشایید که هر کس با هر قابلیتی در زندگیتان ارزشمند است .حتی افراد ستمگر وسلطه جو به اندازه مشوق ها وحامیان شما موجوداتی الهی اند .افرادی که در مقام داوری پلید یا نگون بخت خطابشان می کنیم می توانند بزرگترین درسها را به ما بیاموزند .

69) بدانید که واقعا"لازم نیست که در انجام هر کار از((تمامتوش وبهره تان ))مایه گذارید.این کار فضایی برای رشد وبهبود باقی نمی گذارد .بهتر آن است که صبورانه ودر کمال هماهنگی جریان رودخانه زندگی را دنبال کنید ،از مناظر میان راه لذت ببرید ومشتاق یادگیری باشید.

70) باورها محدودتان میکند درصورتی که آگاهی نیرومندتان میسازد.عقیده صرفا"یک یادداشت ذهنی است که توسط مامان شما به کت وپیراهنتان پیوست شده است .آگاهی در بافت و نسوج و سلولهای هستی تان در آمیخته است وفارغ از تردید وتزلزل در درونتان آشیان دارد .

71) ترس از عدم تایید را رها کنید . به آن نیاز ندارید .شما یک مخلوق الهی خدایید . پس از وقوف به رسالت روحانی خویش ،از نقطه نظرهای خوب دیگران مستقل وبی نیاز می شوید

مقصود نهایی زندگیتان را دنبال کنید .

72) به زیباییهای که پیرامونتان را فرا گرفته چشم بگشایید واز آن قدردانی نمایید :پرنده ای که اوج گرفته ،درختی که به غنچه نشسته ،مادری با طفل  شیر خوارش،وزوج سالمندی که دست در دست هم دارند .

اجازه دهید عشق در وجودتان به گردش درآید ،به بیرون بتراود وآنان رادر بر گیرد.بازگشت این عشق را حس کنید .بادریافت هر چه بیشتر عشق از پیرامون خویش ،به همین اندازه نیرومند می شوید.

73) آیادر مورد قابلیت خویش برای شناخت خدا تردید دارید:اگر چنین است ،بدانید به خاطر جریان نیروی زندگی در درونتان زنده اید .موضوع به همین سادگی است،زنده بودن شما گواه بر وجود آن هشیاری عالی ومتعالی در درونتان است.

74) این عقیده را آنچه انجام می دهید هستید  دور بیاندازید .در قلمرو منطق این تمرین را به یاد بیاورید:اگر آنچه انجام میدهید هستید ،پس وقتی کاری نمی کنید نیستید.

75) وقتی خود را دچار گرفتاری یا درد سر می یابید با صدای بلند بگویید:(من از آنچه آزارم میدهد بیشترم))همین بیان ساده که تایید میکند وجودتان از یک قالب برای گرفتاری بیشتر استنمی گذارد زندگی روزانه تان میدان تاخت وتاز آن گرفتاری ها قرار گیرد.

76) فراموش نکنید برای یک مقصود درسیاره خاک حضور دارید :عشق بخشیدن وعشق ستاندن .چنانچه این اندیشه راکانون توجه قرار دهید  به نظر میرسد که همه چیز در زندگی ساده وروان پیش میرود .

77) ضمن دور نگه داشتن توجه از خود ،گوش کردن به سخن دیگران را تمرین کنید .درحالت گفت وشنود ،سخن واحساس فرد دیگر را مرکز توجه قرار دهید . سپس در مقام پاسخ به جای استفاده از ضمیر من در آغاز هر جمله ،از ضمیر شما استفاده کنید.

78) هر روز به خود یاد آور شوید که خدمت به همنوعان بزرگترین عبادت در راه خداست واز طریق این اعمال پژوهش روحانی تان به ثمر میرسد .لازم نیست دیگران را متقاعد کنید الهی هستید .آن را در عمل نشان دهید .ظهور شادی و برکت نهفته در درونتان به عنوان پاداش کافی است.

79) در مقام ارزیابی عملکرد ویا موفقیت خویش از مقایسه خود با دیگران اجتناب کنید.در غیر اینصورت به این عقیده نادرست کشیده خواهید شدکه خدا بین بندگانش استثناء قایل است ووقتی از فرد دیگر جلوتر هستید به نحوی از او برتر خواهید بود.

80) هر چیزی که شمارا میرنجاند در محک سنجش بگذارید و ببینید که آیا می توانید منیت خویش را از این تصویر بیرون بکشید ،وقتی رنجش به دل میگیرید ،در واقع به این نکته فکر می کنید که:((وحشتناک است چگونه خدا می تواند به این کار رضایت دهد ))امیال نفسانیتان را سرکوب کنید ،و به خاطر آنچه برایش در اینجا حضور داریدوارد میدان عمل شوید .جنگ وستیز و لگد کوبی لازم نیست.

81) در برابر نیاز به خودستای وفخر فروشی مقاومت کنید .بکوشید به جای جلب توجه،مجذوب چیزی شوید .سراپا گوش باشید،وبرای کارها وعملکردهای دیگران اهمیت قایل شوید. به این ترتیب لازم نیست که جریانهای زندگیتان را تحریف کنید.

82) سخاوتمندی را تعریف کنید ،افرادی که بارغبت پول واموالشان را می بخشند ،به خاطر استطاعت مالی این کار را نمی کنند .این کسان تحت تاثیر این فضای خاص قلبی به خدمت وتسهیم گرایش دارند.همه ما می توانیم در خدمت به دیگران وخویش برتر مان چیزی ببخشیم .

83) عشق تجربه ای است با کمترین تهدید .عشق چیزی نمی طلبد وچشم داشتی ندارد .شمارا به بخشیدن ،سهیم شدن وتاثیر پذیری فرا می خواند ،تا با اتصال به خدا به عنوان راهنمای درونیتان عشق بی حدو مرز تبادل کنید.

84) از دستور دادن به افراد کوچکتر ،جوانتر و کم سواد تر اجتناب کنید .همه ما در درجات ومراتب مختلف یک مسیر روحانی هستیم وهیچ یک از ما نسبت به فرد دیگر ((بهتر)) نیست .فقط تفاوت داریم.

85) در برخورد با هر مساله یا هر تنگنا از خویش برتر تان راهنمایی بطلبید .عبارتی را تهیه و زیر لب تکرار کنید نظیر ((من این را در دستان تو می نهم تقاضا می کنم به جای من تصمیم بگیرید )) شاید این کار شانه خالی کردن به نظر آید اما من این تکنیک را در بسیاری از مسایل وجنبه های زندگی سود مند یافته ام .

86) به خود یاد آور شوید که خدا شمارا با عشق کامل ،تمام عیار ،تغییر ناپذیر وابدی آفرید . جسمتان در حال تغییر است ،همین طور ذهنتان .پس شما آن جسم یا ذهن نیستید .به عنوان روحی سرشار از عشق ناب و خالص آفریده شده اید واین نکته ای است که باید توجه تان را به آن متمرکز کنید .

87) غل وزنجیر اعتیاد را از دستو پایتان بگشایید .منظورم اعتیاد به موادی نظیر:الکل،مواد مخدر ،شکر وکافیین است وبا مفاهیم انتزاعی تر نظیر:نیاز به تایید ،خطر ویا تسخیر جنس مخالف .همه اینها جملگی دستاوردهای امیال نفسانی شماست .با وقوف به این نکته که خدادر درونتان آشیان دارد دیگر به عوامل بیرونی معتاد نخواهید شد.

88) افکار قضاوت جویانه را که هر روز که هر روز به ذهنتان راه می دهید ردیابی کنید .افزایش هشیاری نسبت به عادت قضاوت یاریتان خواهد کرد که هنگام ظهور گرایشهای قضاوت جویانه با جوهر راستین خویش مشورت کنید.

89) به جای اینکه از کاه کوه بسازیدوبا اعضای خانواده ودوستانتان بر سر هر چیز بحث وجدل کنید ،بکوشید از وسوسه های منیت تان فاصله گرفته وبه نقطه نظر های صلح جویانه تغییر مسیر دهید .تنها کافی است چند لحظه درنگ کنید و ببینید احساس صلح وآرامش تا چه اندازه بهتر است.

90) به جای لعن ونفرین به گذشته ،آن را متبرک کنید وبه طور کامل بر خطاهایتان قلم عفو بکشید .با آگاهی از این نکته که تمام آن تجربه ها بخشی از طرح الهی زندگیتان است از قابلیت عفو وگذشت برخوردار خواهید شد .

91) بکوشید در مورد خدا قضاوت نکنید .بدانید که توفانها ،گردبادها ،جنایت وتنگدستی به اندازه روزهای آفتابی ،دریاهای آرام ،شفقت ونیک بختی بخشی از طرح الهی اند .تمایل شما برای بهبود شرایط نیز جزئی از این طرح به شمار می آیند .پس به جای توجه به بعضی شرایط به ظاهر ((نادرست ))ذهنتان را به طرح الهی زندگیتان معطوف کنید .

92) با گام برداشتن به عقب وتماشای طرز ورود وخروج فکر به ذهن ،قابلیت مشاهده افکارتان را بسط وگسترش دهید .فقط مشاهده جریان فکر از سرعت کار ذهن کاسته وآن را به نقطه بی حرکتی میرساند که در آنجا میتوانید نور خدا را مشاهده کنید

93) وقتی حس می کنید میل دارید به خاطر اوضاع وشرایطتان فرد دیگر را ملامت کنید ،لحظه ای درنگ کرده ودر حال دعا ،از خدا به خاطر این درس شاکر وسپاسگذار باشید .این درس آگاهی از این نکته است که شما این احساس را تجربه میکنید .

94) فراموش نکنید که دانستن هر چیز وانجام هر کار در زندگیتان میسر وعملی است مشروط بر اینکه برای اعتماد به نیروهای الهی تان که این خواسته ها را متجلی می کندکاملا" آماده باشید .به کشف این نکته نایل می آیید که استادان مناسب بر سر راهتان قرار گرفته ومسیر درست را نشانتان خواهند داد .

95) عشق بهترین پادزهر ترس و تردید است .بنابراین وقتی لحظه ای ترس وتردید را تجربه میکنید ،به خود خاطر نشان کنید که یک مخلوق مقدس هستید .

96) به این حقیقت چشم بگشایید که اشیاءنمی توانند برایتان آزادی به ارمغان بیاورند .آنها فقط خواستار همدم بیشتر واسارت افزونتر شمایند .خرید آزادی به هر طریق آرمانی کاذب است که به شما می گوید پس از دستیابی به سطح معینی از مال ومنال چشم به راه آزادی باشید.

97)  تعصب را ازذهن خود پاک کنید .تحت تاثیر افکار تعصب آمیز با ذهنتان طوری رفتار می کنید که گویی برای افکار واعتقادهای دیگران این فضا را اجاره کرده اید ،برای مقابله با افکار مسموم وتعصب آمیز ضرورت دارد که امیال نفسانی تان را غل وزنجیر کنید وبه ندای خویش برتر تان گوش فرا دهید . بتدریج به این حقیقت واقف خواهید شد که هیچ کس در این سیاره نزد خدا خاص یا عالی تر نیست.

98) به این حقیقت چشم بگشاییید که غزش در پرتگاه مشاجره ومباحثه سریعتر از هر عامل دیگر موجب التهاب واغتشاش درونی می شود .شما مختارید همواره بحث کنید یا نکنید :در گیر شوید یا نشوید .راه آرام بخش ومسالمت آمیز را انتخاب کنید .

99) به یک آیینه نگاه کنید و با صدای بلند بگویید : به تو عشق می ورزم ، به تو ارج می نهم ، می دانم تو از کسی به من زل زده گرانقدر تری )). به این ترتیب خود رادر حال رفتن فراسوی کالبد فیزیکی تان یافته ودر مقام دفاع از خود و اثبات ارزشمندی تان بسیاری از افکار مزاحم را تار ومار خواهید کرد .

100) با چشم پوشیدن از آنچه ممکن است در گذشته اتفاق افتاده باشد عشق وبرد باری را به نمایش گذارید . تمایل برای نادرست خواندن سخن دیگران را با اشاره به استدلال های نادرستشان در گذشته سرکوب کنید .تمایل برای پیروز شدن در بحث را در وجودتان بکشید و به تمایلتان برای معاشرت و مجالست پر وبال دهید .

101) بدانید که شما نام ،حرفه ومال و منالتان نیستید .شما نور والوهیت ابدی هستید . وبدون توجه به کارهایی که انجام داده ویا در انجام آن قصور کرده اید وصرفنظر از اینکه در چه خانواده ای زندگی کرده اید ویا احتما لا"چه بر چسب هایی را با خود یدک کشیده اید ،در برابر هوش بی کران(خدا)،مقدس هستید و برای حضور در اینجا مقصودی می جویید!

 

 

با آرزوی موفقیت برای سال جدید

101  راه برای دگرگونی زندگی شما

نویسنده : وین دایر


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -